ENGLISH

Dr. Sibel SOMYÜREK


Bilimsel Çalışmalar

Doktora Sonrası Araştırma Projesi

Sosyal ve Bireysel Görselleştirme Adaptasyonlarının İncelenmesi, Danışman: Peter Brusilovsky, Kişiselleştirilmiş Uyarlanabilir Web Sistemleri Laboratuvarı, Pittsburgh Üniversitesi, Bilişim Bilimleri Fakültesi, Pittsburgh, Amerika Birleşik Devletleri, 2014 Ağustos- 2015 Ağustos.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Çıkan Makaleler

A14. Gülmez, A. ve Somyürek, S. (2022). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 37(1). 58-75. (ESCI)

A13. Somyürek, S., Brusilovsky, P., Çebi, A.,  Akhüseyinoğlu, K., Güyer, T. (2021). How Do Students Perceive Their Own and Their Peers’ Progress in E-Learning?.  International Journal of Information and Learning Technology . 38 (1), 49-74. (ESCI)

A12. Somyürek, S., Brusilovsky, P., Guerra, J. (2020). Supporting Knowledge Monitoring Ability: Open Learner Modeling vs. Open Social Learner Modeling. Research and Practice in Technology Enhanced Learnin, 15(1). 1-24. (ESCI)

A11. Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Dağhan, G., Kuşkaya Mumcu, F., Somyürek, S. & Karaman, H. (2019). Validation of Pre-Adolescent Decision-Making Competence in Turkish students. Judgment and Decision Making, 14(3). 364-372. (SSCI)

A10. Brusilovsky, P. Somyürek, S. Guerra, J., Hosseini, R., Zadorozhny, V., Durlach P. (2016). Open Social Student Modeling for Personalized Learning. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing. 4(3). 450-461. DOI:10.1109/TETC.2015.2501243 (SCI Expanded)

A9. Güyer, T., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2015). Measuring the Disorientation Based on the Needleman & Wunsch Algorithm. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. (16)2. 188-205. (SSCI)

A8. Somyürek, S. (2015). The new trends in adaptive educational hypermedia systems. The International Review of Research in Open and Distributed Learning. (16)1. 221-241.(SSCI)

A7. Somyürek, S. (2015). An effective educational tool: Construction kits for fun and meaningful learning. International Journal of Technology and Design Education, 25(1). 25-41. (Online first, Nisan, 2014). DOI: 10.1007/s10798-014-9272-1 (SCI Expanded)

A6. Somyürek, S. ve Yalın, H. İ. (2014). Adaptive learning systems: Supporting navigation with customized suggestions. Uluslarası İnsan Bilimleri Dergisi. 11(1). 55-77. DOI: 10.14687/ijhs.v11i1.2663

A5. Somyürek, S., ve Karabulut Çoşkun, B. (2013). Digital competence: Is it an innate talent of the new generation or an ability that must be developed?. British Journal of Educational Technology. 44(5). E163-E166, DOI: 10.1111/bjet.12044 (SSCI)

A4. Somyürek, S. ve Atasoy, B. (2013). Who need to have the ability to monitor learning: Human or system?. International Journal of Research in Social Sciences. 3(4). 14-17.

A3. Somyürek, S. (2009). Student modeling: Recognizing the individual needs of users in e-learning environments. Uluslarası İnsan Bilimleri Dergisi. 6(2). 429-450.

A2. Somyürek, S., Atasoy, B. ve Özdemir, S. (2009). Board's IQ: What makes a board smart?. Computers & Education. 53(2). 368-374, DOI: 10.1016/j.compedu.2009.02.012 (SSCI)

A1. Somyürek, S., Güyer, T. ve Atasoy, B. (2008). The Effects of Individual Differences on Learner’s Navigation in a Courseware. Turkish Online Journal of Educational Technology. 7(2). 32-40. (SSCI)

Ulusal Hakemli Dergilerde Çıkan Makaleler

B14. Güyer, T., Somyürek, S., Yurdugül H., Aydın F., Gülmez, A. (2023). Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Platformunun Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

B13. Özaydın Aydoğdu, Y. Sancak, B., Yıldız Durak, H., Somyürek, S. (2023). A systematic review on Recommendation Systems Developed for the Field of Adult Education. International Journal of Educational Research Review.  8(4). 864-878.

B12. Erdemir, T., Somyürek, S. (2023). Overconfidence and Measurement Methods: Literature Review. Trakya Journal of Education. 13(2).1402-1420.

B11. Somyürek, S., Güyer, T, Atasoy, B. Ünal, M. (2021). E-Öğrenme Ortamları ve Öğrenme Analitikleri . Bilişim Teknolojileri Dergisi. 14(3). 327-336.

B10. Demiraslan Çevik, Y., Tepgeç M., Kuşkaya Mumcu, F., Somyürek, S. & Dağhan, G. (2020). Bilişim Etiğiyle İlgili Karar Verme Sisteminin Çeşitli Yöntemlerle Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 10(2). 526-548.

B9. Somyürek, S. , Gülmez, A. ve Yıldız, G. (2018). Eğitim Araştırmalarında Çoklu-Ortam Paylaşımı: Bir İçerik Analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 8(2). 35-66.

B8. Somyürek, S. , Çelik, İ. (2018). Dunning-Kruger Sendromu ve Öznel Değerlendirmeler. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 8(1). 141-157.

B7. Somyürek, S. , Tosik Gün, E. (2017). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanma Durumları ile Demografik ve Kişilik Özelliklerinin İlişkisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(2). 705-724.

B6. Demirel, T. Somyürek, S. & Yılmaz. G. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme Konusuna Yönelik Yazılı Argümantasyon Becerilerinin İncelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 18(1). 191-211.

B5. Somyürek, S. (2014). Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 4(1). 63-80.

B4. Şahin, S., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2010). Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 9(2). 253-277.

B3. Somyürek, S. (2009). Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları: Eğitsel Hiper Ortam Tasarımında Yeni Bir Paradigma. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2(1). 29-38.

B2. Somyürek, S. ve Yalın, H. İ. (2007). Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Kullanılan Ön Örgütleyicilerin Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(4). 587-607.

B1. Özdemir, S., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2007). Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye’deki İlk Örneğin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27(2). 57-80.

Uluslararası Kongre Bildirileri

C31. Demiraslan Çevik Y., Somyürek, S., Aydoğdu, Ş., Avcı, D. (2023). Çevrimiçi Eğitimde Kaliteyi Değerlendirme: QM (Quality Matters) Ders Tasarım Standartları Rubriği. ICITS 2023, Eskişehir, Türkiye, 26 Ekim 2023

C30. Akkurt, O., Somyürek, S. (2023). Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Programlama Dersinde Öğrencilerin Görevleri Yükleme Davranışlarının İncelenmesi. International Education Congress 2023, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2023, ss.296-297

C29. Özaydın Aydoğdu, Y., Yıldız Durak, H., Aydoğdu, Ş., Somyürek, S. (2022). Yetişkinlere yönelik bir mobil sistemin analiz, tasarım ve geliştirme süreçleri. 15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2022), Çanakkale, Türkiye, 07-09 Eylül 2022.

C28. Özaydın Aydoğdu, Y. Sancak, B., Yıldız Durak, H., Somyürek, S. (2022). Yetiskin eğitimi alanına yönelik geliştirilen öneri sistemleri üzerine bir literatür taraması. 15. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2022), Çanakkale, Türkiye, 07-09 Eylül 2022.

C27. Demiraslan Çevik Y. , Dağhan G. , & Somyürek, S. , Mumcu F. (2020). Reflections On The Implementation Of An Online Learning Environment Designed To Improve Students' Decision Making Skills. 14th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, İspanya, 2 - 04 Mart 2020, ss.5313-5322 (Tam Metin Bildiri)

C26. Demiraslan Çevik, Y., Dağhan, G,, Mumcu, F., & Somyürek, S. (2019). Karar verme becerilerinin geliştirilmesinde video tabanlı model örneklerin kullanılması. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2019) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5526482)

C25. Gülmez, A., Somyürek, S. ,Yalın, H. İ. (2019).  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adayları Mesleki Yeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi.  VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2019), 525-535., Doi: 10.14527/9786058006065 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5738139)

C24. Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Karaman, H., Mumcu, F., Somyürek, S. & Dağhan, G. (2019). Ergenlik öncesi öğrencilerin karar verme becerilerinin demografik özelliklere göre incelenmesi. VIth International Eurasian Educational Research Congress-International EJER Congress 2019, Ankara-Türkiye.

C23. Demiraslan Çevik, Y., Doğan, N., Karaman, H., Somyürek, S., Mumcu, F., & Dağhan, G. (2019). Ergenlik Öncesi Karar Verme Becerileri Testinin (EÖ-KVBT) Türkçe’ye uyarlanması. VIth International Eurasian Educational Research Congress-International EJER Congress 2019, Ankara-Türkiye.

C22. Demiraslan Çevik, Y., Tepgeç, M., Demir, Ö., Dağhan, G., Somyürek, S. & Mumcu, F. (2019, Mayıs). Bilişim etiğiyle ilgili karar vermeye ilişkin sistem tasarımı: Bir kullanılabilirlik çalışması. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), Kırşehir, Türkiye.

C21. Mumcu, F., Demiraslan Çevik, Y., Somyürek, S., & Dağhan, G. (2019, Mayıs). Ortaokul öğrencilerinin algıladıkları biçimiyle karar verme süreçlerinin incelenmesi. 13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2019), Kırşehir, Türkiye.

C20. Demiraslan Çevik, Y., Kuşkaya-Mumcu, F., Dağhan, G., Somyürek, S. & (2018, Eylül). Karar verme becerilerini belirleme: EÖ-KVBT. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Edirne, Türkiye.

C19. Atasoy, B., Somyürek, S. ve Yüksel, A.O. (2018). Öğrencilerin yansıtma raporlarına ilişkin öz, akran ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 2-4 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.

C18. Atasoy, B., Somyürek, S. ve Karakaya, İ. (2018). E-portfolyoların Öğrenenlerin Bilişötesi Farkındalık Durumlarına Etkisi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 2-4 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye.

C17. Atasoy, B., ve Somyürek S. (2018). Farklı Başarı Yönelimlerine Sahip Öğretmen Adaylarının Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarının İncelenmesi. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi "Dijital Oyunlar" Özet Kitapçığı (pp. baskıda / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 11-13 Nisan 2018, Ankara, Türkiye.

C16. Yıldız, G., Gülmez, A. & Somyürek, S. (2017). Çoklu-Ortam Paylaşımıyla İlgili Çalışmaların İçerik Analizi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Özet Kitabı (ITTES 2017) (Özet bildiri olarak sunulmuştur), 11-13 Ekim 2017, İzmir, Türkiye

C15. Somyürek, S. , Çelik, İ. (2017). Yetişkinlerin Öznel Değerlendirmelerinde Yanılsama: Akademik Başarı ve Aşırı Güven Nasıl Kesişir? Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Özet Kitabı (ICITS 2017) (pp. 790-791 / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 24-26 Mayıs 2017, Malatya, Türkiye.

C14. Çelik, İ., Somyürek, S. (2017). 2007-2017 Yılları Arası Eğitim Alanında Yapılan Sosyal İmleme ve Etiketleme Araştırmaları: İçerik Analizi. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Özet Kitabı (ICITS 2017) (pp. 784-785 / Özet bildiri olarak sunulmuştur), 24-26 Mayıs 2017, Malatya, Türkiye.

C13. Demirel, T., Somyürek, S. (2016). Geometrik cisimler ve hacim ölçme konusunda üretilen argümanların incelenmesi, 4. Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim 2016, Antalya, Türkiye.

C12. Somyürek, S., Tosik Gün, E. (2016). Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Kullanma Durumları ile Demografik ve Kişilik Özelliklerinin İlişkisi, 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2016), 06-08 Ekim 2016, Elazığ, Türkiye.

C11. Tosik Gün, E., Somyürek, S. , Demirel, T. (2016). Geometri Dersinde Kullanılan Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Kalıcılığa Etkisi, 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2016), 06-08 Ekim 2016, Elazığ, Türkiye.

C10. Guerra, J., Hosseini, R., Somyürek, S. Brusilovsky, P. (2016). An intelligent Interface for Learning Content: Combining Open Learner Model and Social Comparison to Support Self-Regulated Learning and Engagement, In Proceedings of the 21st International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI), (pp. 152-163). ACM. Sonoma, California, ABD, Mart 2016

C9. Somyürek, S. & Brusilovsky, P. (2015). Impact of Open Social Student Modeling on Self-Assessment of Performance. Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009 (E-Learn 2015). Kona, Hawaii, ABD, 19-22 Ekim, 2015

C8. Brusilovsky, P., Somyurek, S., Guerra, J., Hosseini, R., and Zadorozhny, V. (2015). The Value of Social: Comparing Open Student Modeling and Open Social Student Modeling. In F. Ricci, K. Bontcheva, O. Conlan and S. Lawless (eds.) Proceedings of 23nd Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization (UMAP 2015), (pp. 44-55). Dublin, Irlanda, 29 Haziran - 3 Temmuz, 2015, Springer Verlag

C7. Somyürek, S., Atasoy, B. ve Şahin, S. (2010). İlköğretim Okullarında Kullanılan Bilişim Materyallerinin İncelenmesi. International Educational Technology Conference Proceedings Book (Volume II) (IETC 2010), (pp. 765-768), 26-28 Nisan 2010, İstanbul, Türkiye.

C6. Somyürek, S. (2009). Student Views of Learning with an Adaptive Learning Environment. V T. Bastiaens et al. (Editör.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009 (E-Learn 2009), 2009(1), (pp. 3154-3162). 26-30 Ekim 2009. Vancouver, Kanada.

C5. Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2009). A Web-Based Learning System: Supporting Students’ Metacognition by Reflective Prompts. V T. Bastiaens et al. (Editör.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009 ( E-Learn 2009), 2009(1), (pp. 3435-3441) 26-30 Ekim 2009. Vancouver, Kanada.

C4. Somyürek, S. (2009). Bayes Ağların Zeki Öğretim Sistemlerinde Kullanımı. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 7-9 Ekim 2009, Trabzon, Türkiye.

C3. Şahin, S., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2009). Öğretmen Eğitiminde Örnek Olay Yöntemi. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. 7-9 Ekim 2009, Trabzon, Türkiye.

C2. Somyürek, S. ve ve Atasoy, B. (2008). Uyarlanabilir Web Temelli Bir Öğrenme Ortamının Tasarlanması ve Geliştirilmesi: Örnek Bir Uygulama. International Conference on Educational Sciences (ICES'08). 23-25 Haziran 2008, Gazimağusa, K.K.T.C.

C1. Somyürek, S. ve ve Atasoy, B. (2008). Gezinme Adaptasyonu: Neden ve Nasıl?. International Educational Technology Conference (IETC2008), 6-9 Mayıs 2008, Eskişehir, Türkiye.

Uluslararası Kitaplarda Bölümler

D2. Somyürek, S. (2012), Interactive learning in workplace training, In Jiyou Jia (Ed.), Educational Stages and Interactive Learning: From Kindergarten to Workplace Training. Hershey PA, USA: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-46660-137-6. ISBN13: 9781466601376. ISBN10: 146660137X. EISBN13: 9781466601383.

D1. Somyürek, S. & Atasoy, B. (2012). How can Web 2.0 technologies provide innovative and effective learning opportunities?, In Abramovich, S. (Ed.), Computers and Education. Volume 1. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-62100-621-3

Ulusal Kitaplar

E2. Bilim ve Sanat Merkezleri Etkinlik Tabanlı Yapay Zeka Uygulamaları Atölye Programı. (2023) Şendağ, S., Somyürek, S., Aydoğdu, Ş. ve Güyer, T. (Editör), ISBN: 978-975-11-7315-7

E1. Bilim ve Sanat Merkezleri Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Alanı Yardımcı Ders Materyali. (2021) Şendağ, S., Somyürek, S. ve Güyer, T. (Editör), ISBN: 978-975-11-5809-3

Ulusal Kitaplarda Bölümler

F9. Somyürek, S. ve Ünal, M. (2023). Eğitim Teknolojisinin Temelleri. Eğitime Giriş (2. Baskı), Cemaloğlu, N. & Şahin, F. (Editör), Anı Publications ISBN: 978-625-7582-63-6.

F8. Demiraslan Çevik, Somyürek, S., Y., Dağhan, G, & Mumcu, F. (2021). Karar Verme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Öğretim Tasarımı: Bilişim Etiği Örneği. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 (2. Baskı)., Pegem Akademi, Editör:Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, 1, ISBN:ISBN 978-605-037-061-4.

F7. Somyürek, S. ve Ünal, M. (2021). Eğitim Teknolojisinin Temelleri. Eğitime Giriş, Cemaloğlu, N. & Şahin, F. (Editör), Anı Publications ISBN: 978-625-7582-63-6.

F6. Somyürek, S. ve Güyer, T. (2020). Sosyal Ağ Analizi. Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri, Güyer, T., Yurdugül, H., & Yıldırım, S. (Editör), Anı Yayıncılık ISBN: 978-605-170-379-4.

F5. Demiraslan Çevik, Somyürek, S., Y., Dağhan, G, & Mumcu, F. (2019). Karar Verme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Öğretim Tasarımı: Bilişim Etiği Örneği. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019 (1. Baskı)., Pegem Akademi, Editör:Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, 1, ISBN:ISBN 978-605-037-061-4.

F4. Somyürek, S. (2013). Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Materyal Kullanımı. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II. (2. Baskı). Şahin, S. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

F3. Somyürek, S. (2010). Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Materyal Kullanımı. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II. (1. Baskı). Şahin, S. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

F2. Somyürek, S. (2009). Araştırma Örnekleri: Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarının Eğitsel Yazılımlarda Gezinmeleri Üzerindeki Etkisi. Hiperortam ve Gezinmenin Modellenmesi-Öğretim Amaçlı Web Tasarımı Uygulamaları. (s108-115). Güyer, T., Güyer, S. Ankara: Nobel Yayınevi.

F1. Somyürek, S. ve Atasoy, B.. (2008). Yazılım Geliştirme Araçları. İnternet Temelli Eğitim, Yalın, H. İ. (Editör). (s195-227). Ankara: Nobel Yayınevi.

Projeler

G16. TÜBİTAK Projesi (Yürütücü): Üniversite ve Bölüm Tercihine Yönelik Çok Boyutlu Bir Öneri Sisteminin Tasarlanması, Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, TUBİTAK, 2023-

G15. Bilimsel Araştırma Projesi (Araştırmacı): Dijital Oyunların Eğitsel Potansiyelinin İncelenmesi: Sistematik Alanyazın Taraması, BAP, 2023-.

G14. TÜBİTAK Projesi (Araştırmacı): Öğretim Elemanlarının Çevrimiçi Eğitim Verme Yetkinliklerinin Geliştirilmesi: Yenilikçi Bir Mesleki Gelişim Programının Tasarlanması ve Değerlendirilmesi, TUBİTAK, 2023-.

G13. TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği   (Eğitmen): Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, 19-23 Aralık, 2022.

G12. MEB (Komisyon Üyesi): Bilim ve Sanat Merkezleri Etkinlik Tabanlı Yapay Zeka Uygulamaları ve Çerçeve Programının Hazırlanması Projesi, 2022-2023.

G11. TÜBİTAK Projesi (Araştırmacı): Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliklerinin Artırılmasına Yönelik Bir Öneri Sisteminin Geliştirilmesi, TUBİTAK, 120K927, 2021-2023.

G10. MEB (Komisyon Üyesi): Bilim ve Sanat Merkezleri Program Güncelleme ve Etkinlik Kitapları Geliştirme ve Tasarlama Projesi, 2021-2022.

G9. AVRUPA BİRLİĞİ Projesi (Eş Koordinatör): Avrupa’da Yetişkin Öğrenimi için Elektronik Platform (EPALE) NSS Projesi , Nisan, 2019 - Aralık, 2019.

G8. TÜBİTAK Projesi (Araştırmacı): Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Platformunun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, TUBİTAK, 117R050, 2018-2020.

G7. TÜBİTAK Projesi (Araştırmacı): İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Karar Verme Becerilerinin Belirlenmesi ve Özdüzenleme Süreçlerini Destekleyen Çevrimiçi Öğrenme Ortamının Karar Verme Becerilerine Olan Etkisinin İncelenmesi, TUBİTAK, 116K149, 2017-2020

G6. KOSGEB Projesi (Araştırmacı): Basılı Materyallerin Mobil Multimedia ile Desteklenmesi, KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Programı, 2011-2012

G5. AVRUPA BİRLİĞİ Projesi (Danışman): Küçük Dahiler Bilgisayar Kullanıyor: Kelebek Etkisi,  AVRUPA BİRLİĞİ Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı, 2010-2012

G4. TÜBİTAK Projesi (Araştırmacı): İlköğretim Sınıflarında Bilişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımının İncelenmesi, Örnek Olayların Derlenmesi ve Öğretmen Eğitiminde Kullanılması, TUBİTAK, 109K272, 2009-2011

G3. Bilimsel Araştırma Projesi (Araştırmacı): Örtük Bilginin Açığa Çıkarılması, Açığa Çıkarılan Bilginin Bulanık Mantık İle Modellenerek Öğrenme Nesnelerine Dönüştürülmesi ve Bu Bilgilerin Web Temelli Öğrenme Ortamında Transferi (04/2009-01), BAP, 2009-2011 

G2. Bilimsel Araştırma Projesi (Araştırmacı): Gazi ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Eğitim Bilimleri dergisinin tüm iş süreçlerinin çevrimiçi ortama aktarılmasını sağlayacak yazılım projesi, BAP, 2006-2007 

G1. Bilimsel Araştırma Projesi (Araştırmacı): Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Kullanılan Ön Örgütleyicilerin Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi, BAP, 2004-2005.

Danışmanlık

ASELSAN- Tekno Macera sosyal sorumluluk projesi, 2021-.

Atıflar

Google Scholar

Yönetilen Tezler

Özaydın Aydoğdu, Y. (2023). Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Yeterliliklerine Yönelik Mobil Bir Öneri Sistemi Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Erdemir, T. (2023). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Yer Alan Farklı Geribildirim Türlerinin Öğrenenlerin Aşırı Güvenlerine ve Akademik Başarılarına Etkisi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yüksel, A. O. (2021). Eğitim Bilimlerinde Yükseköğretim Düzeyinde Yapılmış Sosyal Ağ Analizi Çalışmalarının İncelenmesi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yayla, Y. (2021). Gerçek Hayattaki Geometri Örneklerinin Sosyal Bir Öğrenme Ortamı Aracılığıyla Paylaşımı:Bir Durum Çalışması. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Gülmez, A. (2019). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerine Yönelik Algıları . Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tezler

Somyürek, S. (2008). Uyarlanabilir Eğitsel Web Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Gezinmesine Etkisi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Somyürek, S. (2004). Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Kullanılan Ön Örgütleyicilerin Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü